•  
  Cynhaliwyd yr ymgynghoriad cyhoeddus ar Newidiadau Dros Dro i Wasanaethau Merched a Mamolaeth o 24 Awst 2015 hyd at gyfarfod y Bwrdd ar 8 Rhagfyr, 2015
 •  

  Mae cynnal gwasanaethau mamolaeth a merched yn ddiogel yn eu ffurf bresennol wedi peri problemau difrifol i ni.

   

 •  

  Fe lansion ni ymgynghoriad cyhoeddus cynhwysfawr, ac ar ôl ystyried y dystiolaeth yn ofalus, gwelwyd nad oedd angen gwneud unrhyw newidiadau.

   

 •  

  Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwyd yn ystod yr ymgynghoriad i helpu i gynllunio gwasanaethau sefydlog a chynaladwy yn y dyfodol.

   


Ymgynghoriad Gwasanaethau Merched a Mamolaeth – cefndir

Mae ansawdd a diogelwch ein gwasanaethau mamolaeth yn fater hynod bwysig i bobl Gogledd Cymru.

Dylai beichiogrwydd a geni plentyn fod yn brofiad positif a hapus, sy’n arwain at fam a phlentyn iach. I sicrhau hyn, mae’n bwysig darparu gwasanaethau sefydlog gan dimau profiadol sy’n cydweithio’n effeithiol i roi gofal tyner heb ei ail.

Rydym wedi wynebu heriau sylweddol o ran cynnal gwasanaethau yn eu ffurf bresennol a dyna pam y gwnaethom ystyried gwneud newidiadau dros dro.

Er bod y rhan fwyaf o’r gofal cyn ac ar ôl geni plentyn yn digwydd yn y gymuned neu fel cleifion allanol, rydym yn pryderu fod rhai o’n gwasanaethau sy’n cael eu harwain gan feddygon yn mynd yn ansefydlog ac anghynaladwy oherwydd prinder staff wedi eu hyfforddi.

Dechreuodd yr ymgynghoriad ar 24 Awst 2015, a gwnaeth ein Bwrdd benderfyniad wedi’i seilio ar yr holl dystiolaeth a gasglwyd, mewn cyfarfod ar 8 Rhagfyr 2015.


Ymgynghoriad ar Wasanaethau Merched a Mamolaeth – y canlyniad

8.12.2015

Y bore 'ma, gwnaeth y Bwrdd Iechyd dderbyn yr argymhelliad nad oes angen gwneud newidiadau dros dro ar hyn o bryd i wasanaethau obstetrig dan arweiniad meddygon ymgynghorol yng Ngogledd Cymru.

Ym mis Awst a Medi, gwnaethom gynnal ymarfer ymgynghori cynhwysfawr â'r cyhoedd ynghylch newidiadau posibl i wasanaethau i fynd i'r afael â risgiau posibl i famau a babanod wedi'u hachosi gan brinder meddygon gradd ganol.

Gwnaeth yr ymgynghoriad ddenu miloedd o ymatebion a oedd yn amlinellu amrediad y safbwyntiau ar ein cynigion.

Tra'r oedd yr ymgynghoriad yn mynd rhagddo, gwnaethom barhau â'n hymdrechion diflino hefyd i recriwtio staff ychwanegol i'r gwasanaeth.

Darllen mwy...


Trydarwch ni