‘Ymgynghoriad ar gau bellach’

Pam fod angen newid gwasanaethau dros dro?

Mae gwasanaethau dan arweiniad meddygon ymgynghorol ar gael ar hyn o bryd mewn tri ysbyty ar draws Gogledd Cymru

  • Ysbyty Gwynedd ym Mangor
  • Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan
  • Ysbyty Maelor Wrecsam

Ers peth amser buom yn trafod a allwn barhau i ddarparu gwasanaethau mamolaeth yn yr un ffordd.

Mae’r problemau a wynebwn yn cynnwys:

  • Prinder meddygon
  • Defnyddio gormod o staff dros dro i lenwi bylchau
  • Anhawster recriwtio staff â chymwysterau digonol
  • Hyfforddiant i feddygon iau a bydwragedd
  • Bodloni safonau cenedlaethol ansawdd gofal.

Gallwch ganfod mwy am y problemau hyn a’r risgiau y maent eisoes yn eu hachosi ar dudalen 13 – 15 o’r ddogfen ymgynghori lawn.

Mae hyn yn golygu bod gormod o risgiau o ran y ffordd rydym yn darparu gofal. Er ein bod yn rheoli diogelwch y gwasanaeth o ddydd i ddydd ac fesul sifft, rydym o’r farn bod y sefyllfa bresennol yn ansefydlog ac yn anghynaladwy.

Yn nhyb ein uwch feddygon, nyrsys a bydwragedd, mae’r risgiau i ferched a babanod o geisio parhau i ddarparu gwasanaethau yn yr un ffordd yn uwch na’r risgiau a allai godi wrth newid gwasanaethau dros dro.

Felly, rydym yn ystyried a oes angen inni ganoli’r gwasanaethau dan arweiniad meddygon ymgynghorol mewn dau allan o’n tri phrif ysbyty, Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Glan Clwyd ac Ysbyty Maelor Wrecsam – a hynny fel cam dros dro yn unig. Bydd y gwasanaeth dan arweiniad bydwragedd yn dal i fod ar gael yn y tri ysbyty a mamau gyda beichiogrwydd arferol yn dal i fedru cael eu babi mewn unrhyw un o’r ysbytai hyn.

Mae cysylltiadau agos rhwng gwasanaethau mamolaeth â gwasanaethau i fabanod newydd-anedig, gwasanaethau gynaecoleg a rhai gwasanaethau’r fron. Felly, byddai unrhyw newid yn golygu’r angen am rai newidiadau dros dro i’r gwasanaethau hynny hefyd.

Bydd unrhyw newid i wasanaethau’n effeithio ar ofal cleifion mewnol yn yr ysbyty yn unig. Ni fydd effaith ar y rhan fwyaf o ofal i bobl sy’n defnyddio gwasanaethau mamolaeth, gynaecoleg a gwasanaethau’r fron a byddwn yn parhau i’w darparu’n lleol mewn clinigau cleifion allanol ac yn y gymuned.

Mae pedwar opsiwn ar gyfer newid dros dro. Yn eu plith y mae’r un a ffafrir gan y Bwrdd Iechyd, sef newid dros dro i wasanaethau mamolaeth Ysbyty Glan Clwyd. Credwn mai hwn yw’r opsiwn sy’n effeithio leiaf ar wasanaethau eraill a bod modd rhoi’r dewis hwn ar waith yn gyflymach.