Gwasanaethau Mamolaeth a Merched yng Ngogledd Cymru

8.12.2015

Y bore ‘ma, gwnaeth y Bwrdd Iechyd dderbyn yr argymhelliad nad oes angen gwneud newidiadau dros dro ar hyn o bryd i wasanaethau obstetrig dan arweiniad meddygon ymgynghorol yng Ngogledd Cymru.

Ym mis Awst a Medi, gwnaethom gynnal ymarfer ymgynghori cynhwysfawr â’r cyhoedd ynghylch newidiadau posibl i wasanaethau i fynd i’r afael â risgiau posibl i famau a babanod wedi’u hachosi gan brinder meddygon gradd ganol.

Gwnaeth yr ymgynghoriad ddenu miloedd o ymatebion a oedd yn amlinellu amrediad y safbwyntiau ar ein cynigion.

Tra’r oedd yr ymgynghoriad yn mynd rhagddo, gwnaethom barhau â’n hymdrechion diflino hefyd i recriwtio staff ychwanegol i’r gwasanaeth.

Mae hyn wedi arwain at benodi saith meddyg ymgynghorol ychwanegol, a fydd yn cyflenwi fel meddygon gradd ganol ar alwad ochr yn ochr â’u dyletswyddau ar lefel meddygon ymgynghorol, a recriwtio 27 o fydwragedd sy’n golygu bod ein gwasanaethau bydwreigiaeth yn bodloni argymhellion offeryn cynllunio gweithlu cenedlethol Birth Rate Plus.

Mae’r penodiadau newydd hyn yn golygu bod modd i ni leihau lefel y risg o ran y gwasanaeth i bwynt fel nad oes angen newidiadau dros dro i’n gwasanaethau obstetrig dan arweiniad meddygon ymgynghorol.  Bydd yn rhaid i ni ofyn i rai merched deithio i Loegr i gael llawdriniaeth gynaecolegol ddethol ond ni fydd hyn yn effeithio ar lawdriniaeth Gynaecolegol frys.

Er nad oes angen newidiadau yn y fan a’r lle mwyach, mae angen i ni sicrhau y bydd gwasanaethau merched a mamolaeth ar draws Gogledd Cymru yn sefydlog ac yn gynaliadwy yn y tymor hir.  Rydym wedi gofyn i Goleg Brenhinol yr Obstetryddion a’r Gynaecolegwyr weithio gyda ni i ystyried sut gallwn gyflawni hyn ac rydym yn disgwyl derbyn eu hadroddiad ar ddechrau’r flwyddyn nesaf.

Bydd y wybodaeth a gasglwyd yn ystod yr ymgynghoriad yn ddiweddar yn ein helpu wrth i ni gynllunio at y dyfodol.  Os bydd Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a’r Gynaecolegwyr yn argymell y gallai fod angen newidiadau sylweddol, byddwn yn trafod hyn ymhellach gyda’r cyhoedd, ac yn cynnal ymarfer ymgynghori pellach.