‘Ymgynghoriad ar gau bellach’

GWASANAETHAU’R NEWYDD-ANEDIG

Sut mae hyn yn effeithio ar gynlluniau ar gyfer y Ganolfan Is-ranbarthol ar gyfer Gofal Dwys i’r Newydd-anedig (SuRNICC)?

Ni fyddai unrhyw newidiadau dros dro yn effeithio ar ein gallu i sefydlu’r SuRNICC ac i recriwtio’r timau meddygol a nyrsio arbenigol sydd eu hangen i gynnal y gwasanaeth.

Bydd unrhyw gamau a gymerwn yn cynnwys diogelu dyfodol ein gwasanaethau mamolaeth a’r newydd-anedig yn y tymor hir.

Mae cynlluniau yn y tymor hwy ar gyfer obstetreg a gynaecoleg yn cael eu datblygu ac mae dyfodol gwasanaethau yn Ysbyty Glan Clwyd wedi’i sicrhau.

Bydd y SuRNICC yn Ysbyty Glan Clwyd a chaiff ei hategu gan Wasanaeth Obstretrig dan arweiniad Meddygon Ymgynghorol. Mae’r rhain yn bwyntiau sefydlog yn y broses gynllunio.


Beth am fabanod sâl iawn?  A fyddai newidiadau i Wasanaethau’r Newydd-anedig?

Gyda phob un o’r opsiynau, rydym yn cynnig cadw uned y newydd-anedig ym mhob un o’r tri ysbyty, ond byddai rhai newidiadau.
Byddai hyn yn cynnwys teithio ymhellach i nifer fach o deuluoedd yn ystod cyfnod y newidiadau dros dro ac rydym wrthi’n ystyried sut gallem roi cymorth iddynt.

Byddai babanod cynamserol iawn a’r rhai y byddai angen llawdriniaeth arnynt yn parhau i dderbyn rhywfaint o’u gofal yn Arrowe Park ac Alder Hey fel y maent ar hyn o bryd, ni fyddai hyn yn newid.

Ni fyddai unrhyw newid i wasanaethau paediatrig i gleifion mewnol ar draws Gogledd Cymru – byddai’r rhain yn parhau i fod yr un fath ag y maent ar hyn o bryd yn yr holl opsiynau.


A fyddai mwy o fabanod sâl yn cael eu trosglwyddo o un uned i un arall o dan y cynlluniau hyn?

Byddai ymateb yn y fan a’r lle i unrhyw faban a gâi ei eni mewn uned annibynnol dan arweiniad bydwragedd lle mae angen cymorth arno, gan fod gennym wasanaethau i’r newydd-anedig ar bob un o’r tri safle. Mae tystiolaeth yn awgrymu y byddai angen trosglwyddo rhyw bump o fabanod y flwyddyn i uned annibynnol dan arweiniad bydwragedd. Eisoes mae gennym wasanaeth cludo’r newydd-anedig 24 awr y dydd, saith niwrnod o’r wythnos, yn unol â phrotocolau llym. Nid ydym yn cynnig newid trefniadau trosglwyddo.


Pa gymorth a chefnogaeth fyddai ar gael i gleifion sy’n teithio ac yn preswylio mewn uned newydd-anedig / mamolaeth sydd ymhellach i ffwrdd?

Gwyddom y bydd llawer o rieni am dreulio cymaint o amser â phosibl gyda’u baban newydd a byddem yn darparu cyllid i ad-dalu treuliau teithio a llety pe bai teuluoedd yn cael anawsterau gyda’r rhain.  Byddem yn anelu at eich dychwelyd chi a’ch baban at uned sydd mor agos â phosibl â’ch cartref cyn gynted ag y bydd yn ddiogel gwneud hynny.