‘Ymgynghoriad ar gau bellach’

Gwybodaeth gefnogol a thystiolaeth

Asesiad Effaith Teithio

Hydref 1, 2015 Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn croesawu cyhoeddiad heddiw o adolygiad o dystiolaeth ar effaith posibl amseroedd teithio a phellteroedd i wasanaethau mamolaeth ar ganlyniadau genedigaeth.

Dywedodd yr Athro Matt Makin, Cyfarwyddwr Meddygol y Bwrdd sydd wedi mynychu cyfarfodydd cyhoeddus fel rhan o’r broses ymgynghori:

“Pan rydym wedi bod allan yn siarad â’r cyhoedd am wasanaethau mamolaeth, rwy’n credu mai’r cwestiwn sy’n codi amlaf yw p’un a ydym wedi edrych ar sut mae amseroedd teithio yn effeithio ar ganlyniadau.

“Wrth gwrs mae hwn yn gwestiwn pwysig iawn pan rydym yn edrych ar wasanaethau ar draws ardal o faint Gogledd Cymru. Gofynnwyd i Iechyd Cyhoeddus Cymru gynnal adolygiad manwl o’r holl dystiolaeth a llenyddiaeth sy’n bodoli ar y pwnc hwn, o’r DU ac o dramor.

“Maent yn awr wedi cwblhau’r gwaith hwn ac rydym yn falch bod gennym y cyfle i’w rannu â’r cyhoedd tra bod yr ymgynghoriad yn dal ar y gweill.

“Bydd y wybodaeth hon yn cael ei hystyried gan aelodau’r Bwrdd, ochr yn ochr â chanlyniadau’r ymgynghoriad a’r dystiolaeth arall maent angen ei hystyried, wrth i ni wneud ein penderfyniad ynglŷn â’r ffordd orau ymlaen.”  Gweld Adroddiad