‘Ymgynghoriad ar gau bellach’

STAFF

Beth fyddai hyn yn ei olygu i staff?

Gallai effeithio ar grwpiau gwahanol o staff mewn ffyrdd gwahanol, a byddai angen gweithio trwy bob un o’r rhain. Mae gennym fframwaith cenedlaethol y byddem yn gweithio yn unol ag ef – sef y Polisi Newid Sefydliadol.


Ni châi unrhyw swyddi eu colli.

Ni fyddai unrhyw newid i wasanaethau sy’n cael eu darparu yn y gymuned ar hyn o bryd fel gwasanaethau cyn-geni ac ar ôl geni a bydwreigiaeth gymunedol.
Byddai’n rhaid i rai staff symud i weithio ar safleoedd eraill fel rhan o unrhyw newid dros dro i gynnal lefelau staffio diogel yn unol ag argymhellion cenedlaethol.
Gwerthfawrogwn fod hon yn adeg anodd i’n staff ac ymddiheurwn am yr ansicrwydd y gallai ystyried newid dros dro ei achosi iddynt a’u teuluoedd. Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i leihau unrhyw darfu os bydd angen i unrhyw newidiadau dros dro gael eu gwneud.


Faint o feddygon a ydych wedi’u penodi i’ch gwasanaethau mamolaeth dros y pum mlynedd nesaf?

Rydym wedi penodi pedwar meddyg ymgynghorol yn Ysbyty Maelor Wrecsam, tri meddyg ymgynghorol a dau feddyg arbenigol yn Ysbyty Glan Clwyd a dau feddyg ymgynghorol ac un meddyg arbenigol yn Ysbyty Gwynedd.


A ydych chi wedi edrych ar ba effaith fydd gwneud i gleifion deithio ymhellach yn ei gael ar ganlyniadau i famau ac i fabanod?

A Mae hwn yn gwestiwn pwysig iawn pan rydym yn edrych ar wasanaethau ar draws ardal o faint Gogledd Cymru. Gofynnwyd i Iechyd Cyhoeddus Cymru gynnal adolygiad manwl o’r holl dystiolaeth a llenyddiaeth sy’n bodoli ar y pwnc hwn, o’r DU ac o dramor. Maent yn awr wedi cwblhau’r gwaith a gellir darllen eu hadroddiad ar eu gwefan ar www.wales.nhs.uk


Sut fydd darganfyddiadau o’r ymgynghoriad yn cael eu dadansoddi, eu dehongli a’u hadrodd arnynt gan Opinion Research Services?

Mae Opinion Research Services (ORS) wedi cael ei benodi gan BIPBC i ddarparu adroddiad annibynnol o’r adborth a gafwyd yn ystod yr ymgynghoriad ar newidiadau dros dro i wasanaethau merched a mamolaeth yng Ngogledd Cymru.

Datblygodd ORS allan o Brifysgol Abertawe ac yn awr mae ganddo enw da ar lefel Brydeinig ar gyfer ymchwil cymdeithasol ac ymgynghoriadau statudol sylweddol, yn cynnwys prosiectau ail-gyflunio ar gyfer y GIG yn Lloegr ac yng Nghymru ynghyd ag ymgynghoriadau sylweddol eraill ar gyfer awdurdodau lleol a’r gwasanaethau brys.

Mae bob ymateb ymgynghori yn bwysig a byddent yn cael eu dadansoddi’n annibynnol gan ORS.  Rydym yn disgwyl cael ystod o wahanol ymatebion gan unigolion a sefydliadau ar ffurf:

•  holiaduron ymgynghori- ar-lein a chopïau caled
•  cyflwyniadau ysgrifenedig (llythyrau ac e-byst)
•  cyfarfodydd cyhoeddus a chyfarfodydd staff
•  grwpiau ffocws sy’n cael eu hwyluso’n annibynnol
•  arolwg ffôn preswylwyr
•  gweithgareddau cyfryngau cymdeithasol
•  deisebau

Bydd ORS yn darparu dadansoddiad ac adroddiad annibynnol fel bod yr holl ymatebion ymgynghori yn gallu cael eu hystyried gan y Bwrdd Iechyd wrth gyrraedd penderfyniad.  Tra bod yr holl ymatebion yn bwysig, nid yw’r ‘nifer mwyaf’ yn awtomatig yn penderfynu’r canlyniad.  Bydd ORS yn dynodi lle mae cryfderau teimladau yn arbennig o ddwys, er hynny nid yw dehongli’r ystyr cyffredinol yn syml nag yn ‘rhifiadol’ yn unig.  Bydd bob dull ymgynghori yn cael ei asesu a bydd rhai cyfraniadau yn cael eu pwysleisio fel arwyddocaol yn nhermau o leiaf un o’r meini prawf canlynol:

•  yn berthnasol i / neu’n cael oblygiadau penodol ar gyfer y model gofal a /neu un neu fwy o’r opsiynau

•  gyda thystiolaeth dda- er enghraifft, cyflwyniad gan gyrff proffesiynol, staff ac unigolion dan sylw neu grwpiau lleol sy’n pwyntio at dystiolaeth i gefnogi eu safbwynt

•  yn bwyllog- yn seiliedig ar drafodaethau ystyriol mewn cyfarfodydd cyhoeddus a sefyllfaoedd grŵp eraill

•  yn cynrychioli’r cyhoedd neu ardaloedd lleol penodol

•  yn canolbwyntio ar safbwyntiau gan grwpiau cydraddoldeb neu unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n iawn

•  safbwynt gwahanol neu faterion gwahanol na’r rhai a godir gan atebwyr eraill

•  Bydd darganfyddiadau’r ymgynghoriad yn cael eu dehongli fel a ganlyn:

Holiaduron ymgynghori agored ac arolwg preswylwyr

Mae’r arolwg preswylwyr yn ganllaw cadarn ystadegol i farn gyhoeddus cyffredinol ar draws Gogledd Cymru.  Mae’r holiadur ymgynghori agored yn rhoi gwybodaeth sylweddol am safbwyntiau grwpiau penodol ac unigolion ar lefelau lleol iawn; ond mae’n llai cynrychiadol fel canllaw i farn cyffredinol oherwydd ni fydd proffil yr unigolion fydd yn ymateb yn cyfateb i boblogaeth cyffredinol Gogledd Cymru o ran oedran, statws cyflogaeth ayyb.  Er hynny, bydd yr holiadur agored yn cael ei ddefnyddio i ymchwilio sut mae safbwyntiau unigolion a safbwyntiau sefydliadau yn wahanol yn ôl lleoliad, rhyw, oedran a nodweddion eraill.  Yn y cyd-destun hwn, bydd ORS yn dangos y tebygrwydd a’r gwahaniaethau rhwng canfyddiadau holiadur ymgynghori agored a’r arolwg preswylwyr drwy adrodd arnynt yn llawn.   Mae’n bwysig bod y Bwrdd Iechyd yn deall ‘pa dystiolaeth neu ystyriaethau sydd wedi codi a all ddylanwadu ar y ddadl a’r broses gwneud penderfyniad’.

Cyflwyniadau ysgrifenedig

Bydd bob cyflwyniad ymgynghori a dderbynnir gan ORS neu BIPBC cyn diwedd cyfnod yr ymgynghoriad yn cael eu cofnodi a’u cynnwys yn y dadansoddiad; ni fydd unrhyw un yn cael ei ddiystyru.   Bydd unrhyw gyflwyniad sy’n cyflwyno tystiolaeth newydd neu ddadansoddiad pellach neu sy’n herio’r tybiaethau a ddefnyddir i ddatblygu’r newidiadau dros dro arfaethedig i wasanaethau merched a mamolaeth, neu sy’n codi materion cydraddoldeb, yn cael ei ddynodi yn ystod y broses hon.   Bydd cyflwyniadau sy’n dangos dadleuon unigryw neu nodedig, neu sy’n cyfeirio at dystiolaeth wahanol, yn cael eu crynhoi’n unigol.  Bydd y themâu a godir drwy bob cyflwyniad yn cael eu crynhoi a’u hadrodd arnynt.  Pan fydd cyflwyniadau lluosog yn dangos yr un dadleuon neu ddadleuon tebyg iawn, neu’n cyfeirio at yr un dystiolaeth neu dybiaethau, byddent yn cael eu crynhoi ar y cyd.  Bydd hyn yn sicrhau bod y Bwrdd Iechyd yn gallu ystyried y materion pwysig sydd wedi cael eu dynodi.

Cyfarfodydd cyhoeddus, fforymau staff, deisebau a chyflwyniadau safonol

Bydd uwch aelod o staff ORS yn mynychu bob un o’r 16 cyfarfod cyhoeddus a drefnir gan BIPBC, a byddent yn cael adroddiadau safonol o gyfarfodydd staff BIPBC eraill neu gyfarfodydd sefydliadau eraill. Bydd yr holl wybodaeth hon yn cael ei hadolygu a’i chrynhoi- gan dynnu sylw at y safbwyntiau ar yr opsiynau, y dewisiadau amgen a gynigwyd, gwahaniaethau mewn safbwyntiau yn ôl ardaloedd a grwpiau, ac unrhyw fater arall a deimlir ei fod yn bwysig gan y sawl sy’n cymryd rhan a / neu sylwebyddion.   Bydd bob ffurflen fonitro cydraddoldeb a gafwyd gan ORS neu BIPBC sy’n ateb o leiaf un o’r cwestiynau monitro ac yn dynodi’r cyfarfod sy’n cael eu mynychu yn cael eu cynnwys yn y dadansoddiad.
Mae deisebau a chyflwyniadau safonol yn fynegiadau pwysig o farn a byddent yn cael eu hystyried yn llawn gan ORS a BIPBC.  Wrth eu dehongli ac adrodd arnynt, bydd ORS yn ystyried y ‘datganiadau deisebau’, nifer yr unigolion sydd wedi ei harwyddo, a’r ffyrdd y cawsant eu llunio.

Grwpiau Ffocws Cyhoeddus

Bydd tri grŵp ffocws yn cael eu cynnull, eu recriwtio, hwyluso ac adrodd arnynt gan ORS.  Bydd bob sesiwn yn cynnwys amrywiaeth o breswylwyr a ddewiswyd ar hap.  Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y grwpiau’n cynrychioli’r ardaloedd maent yn cael eu cynnal ynddynt yn eang ac nad oes gan gyfranogwyr unrhyw gysylltiadau penodol â’r gwasanaeth iechyd na rhagfarn tuag ato nac yn ei erbyn.   Mae grwpiau ffocws yn caniatáu eglurhad helaeth o’r materion ymgynghori a’r rhesymau manwl dros newidiadau arfaethedig; yn sicrhau bod cyfranogwyr yn gallu ystyried y problemau mewn manylder; ac yn ymchwilio’r dadleuon a’r rhesymau dros farn unigolion yn llawn, sy’n cael eu rhoi ar sail wybodus.  Bydd ORS yn crynhoi barn ar yr opsiynau, unrhyw ddewisiadau amgen a gynigwyd, gwahaniaethau mewn safbwyntiau yn ôl ardaloedd, grwpiau a demograffeg, ac unrhyw fater arall a deimlir ei fod yn bwysig gan y sawl sy’n cymryd rhan a / neu sylwebyddion.

Dehongli darganfyddiadau

Mae’r gwahanol ddulliau ymgynghori yn wahanol o ran eu natur; yn yr un modd bydd gan y boblogaeth ym mhob ardal leol wahanol bersbectifau ar bob un o’r opsiynau. Yn hyn o beth, nid oes un dehongliad ‘cywir’ o ddarganfyddiadau’r ymgynghoriad a ni all yr adborth a gafwyd gael ei gyfuno i un canlyniad.  Rôl yr ORS felly yw dadansoddi opsiynau a dadleuon y rhai sydd wedi ymateb i’r ymgynghoriad a’u hegluro, ond nid argymell unrhyw opsiwn unigol neu amrywiadau.