‘Ymgynghoriad ar gau bellach’

Sut ydym ni’n penderfynu

Ar ddiwedd yr ymgynghoriad bydd y Bwrdd Iechyd yn ystyried yr holl ymatebion, ochr yn ochr â phob tystiolaeth bwysig arall a gasglwyd. Bydd hyn yn cynnwys:

  • Adroddiad annibynnol ar yr adborth i’r ymgynghoriad, wedi ei gomisiynu gan gwmni ymchwil cymdeithasol annibynnol
  • Barn Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru, sydd â’r dasg bwysig o gadw llygad annibynnol ar wasanaethau iechyd
  • Tystiolaeth yr Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb
  • Tystiolaeth o’r Asesiad o Effaith Iechyd
  • Asesiad o’r opsiynau yng ngoleuni’r ffactorau allweddol
  • Unrhyw dystiolaeth bellach a gasglwyd gennym ynghylch ansawdd a diogelwch yn ystod yr ymgynghoriad

Bydd y Bwrdd Iechyd yn ystyried yr holl dystiolaeth a gesglir yn ystod cyfarfod ar 8 Rhagfyr. Os penderfynir bod angen i wasanaethau newid, caiff grŵp prosiect ei sefydlu er mwyn cymeradwyo manylion yr opsiwn a ddewisir ac i gadarnhau’r camau gweithredu.

Caiff unrhyw newid ei weithredu cyn gynted â phosibl.