‘Ymgynghoriad ar gau bellach’

YMGYNGHORIAD AR WASANAETHAU MERCHED A MAMOLAETH

Pam mae’r ymgynghoriad yn para chwe wythnos yn unig?

Gwnaethom gytuno ar gyfnod yr ymgynghoriad gyda’r Cyngor Iechyd Cymuned a chyda’r ymgeiswyr yn yr achosion cyfreithiol, yn ddiweddar.

Mae’r cyfnod chwe wythnos yn gyson ag arweiniad Llywodraeth Cymru o ran ymgynghori. Newidiadau dros dro yn unig yw’r newidiadau a gynigir – at hynny, credwn fod chwe wythnos yn rhesymol ar gyfer newid dros dro. Byddwn yn monitro’r adborth sy’n dod i mewn ac yn cymryd camau i fynd i’r afael ag unrhyw broblemau.

Wrth i ni ddatblygu cynlluniau yn y tymor hwy, byddwn yn rhoi cyfle arall i bobl ddweud eu dweud.


Oni fyddai ymgynghoriad annibynnol yn fwy gonest a theg?

Caiff y penderfyniad yn ymwneud â’r newidiadau arfaethedig dros dro eu gwneud gan y Bwrdd ar sail yr holl adborth sy’n cael ei gasglu ac yr adroddir arno gan gwmni ymchwil annibynnol ac arbenigol. Bydd eich sylwadau’n gyfrinachol.

Yn y cyfarfodydd cyhoeddus hyn, mae gennym gadeirydd annibynnol a bydd cwmni ymchwil cymdeithasol annibynnol yn arsylwi er mwyn sicrhau bod y broses yn cael ei dilyn yn gywir. Caiff grwpiau ffocws ac arolygon dros y ffôn â grwpiau o bobl a ddewisir ar hap eu cynnal hefyd er mwyn cael gwybod am amrywiaeth o safbwyntiau ar draws poblogaeth Cymru gyfan.


A gaiff holiaduron eu derbyn hyd yn oed os na fyddaf yn llenwi’r cwestiynau monitro cydraddoldeb?

Cânt – byddwn yn derbyn unrhyw holiaduron sy’n dod i law a’u cofnodi a byddant yn rhan o’r dadansoddiad cyffredinol. Mae hyn yn cynnwys unrhyw holiaduron sydd heb atebion i bob un o’r cwestiynau.

Hoffem i bobl lenwi cymaint â phosibl gan fod hynny’n ein helpu i gael darlun ehangach o safbwyntiau ar draws Gogledd Cymru a hefyd o ba grwpiau o bobl sy’n ymateb. Ond byddwn yn derbyn holiaduron sydd heb eu cwblhau’n llawn, serch hynny.


Beth fydd cost yr ymgynghoriad hwn?

Mae gennym ddyletswydd i ymgynghori’n briodol yn unol ag arweiniad ac mae hyn yn cynnwys galluogi cynifer o bobl â phosibl i gymryd rhan a dweud eu dweud.

Mae’n hollbwysig bod cynifer o gyfryngau â phosibl ar gael i bobl gan gynnwys: y we (sy’n cynnwys gwefan bwrpasol, sgyrsiau gwe, cyfryngau cymdeithasol, ac ap ffôn clyfar); e-bost, rhadbost, llinell ffôn; digwyddiadau gwrando; cyfarfodydd cyhoeddus a sesiynau grwpiau ffocws. Bydd angen adnoddau digonol er mwyn sicrhau bod hyn yn effeithiol. Byddwn yn monitro cost gweithgareddau.

Ni allwn roi ffigwr ar hyn o bryd.


Esgus yw hwn – rydych eisoes wedi gwneud eich penderfyniad.

Rydym yn agored i safbwyntiau gan bob rhan o’r boblogaeth ac i atebion eraill gael eu hawgrymu. Dim ond pan fydd yr holl ymatebion wedi cael eu dadansoddi ac ar ôl ystyried yr effaith y gallai ein hymdrechion recriwtio parhaus ei chael dros yr wythnosau sydd i ddod y bydd y Bwrdd yn gwneud penderfyniad p’un ai i weithredu ai pheidio.

Bydd angen i’r Bwrdd bwyso a mesur yr holl dystiolaeth sy’n ymwneud â’r cynigion. Bydd adborth i’r ymgynghoriad yn rhan sylweddol o’r gwaith hwn ond nid yr unig elfen. Mae’n ymwneud â’r dystiolaeth a’r sail resymegol sy’n cael eu cyflwyno i ni yn ystod y broses yn gyffredinol.

Byddwn yn ystyried yr holl dystiolaeth sy’n cael ei rhannu gyda ni yn ystod yr ymgynghoriad – yn dystiolaeth glinigol a thystiolaeth sydd wedi’i seilio ar brofiadau personol.


Pam ydych wedi nodi opsiwn a ffafrir? Mae amgyffrediad bod hyn yn gwyrdroi’r broses.

Dyna’r hyn y gwnaeth y Bwrdd ei drafod a chytuno arno a byddai wedi bod yn anonest i beidio â bod yn agored am hynny. Credwn mai’r opsiwn hwn fyddai’r opsiwn lleiaf ysgytwol.


Beth os bydd y mwyafrif helaeth o bobl yn pleidleisio dros yr opsiwn o barhau i gynnig gwasanaethau yn union fel y maent ar hyn o bryd? A fydd gan y Bwrdd ddyletswydd i roi’r penderfyniad ar waith mewn ymateb i hynny? Neu a fydd yn mynd yn erbyn y cyhoedd?

Ymgynghoriad yw hwn sydd â’r nod o ganfod barn pobl ac o wrando ar faterion sy’n bwysig iddynt a’u pryderon. Bydd angen i’r Bwrdd ystyried holl ymatebion ac adborth y cyhoedd, staff a rhanddeiliaid eraill cyn gwneud penderfyniad. Bydd angen i’r Bwrdd ystyried yr holl safbwyntiau a fynegir gan y cyhoedd, a bod yn gallu esbonio sut mae wedi gwneud hyn.


Rydych yn ceisio ‘rhwygo a threchu’ trwy osod unedau yn erbyn ei gilydd.

Nid yw hyn yn wir.  Mae’r Bwrdd yn awyddus i ystyried yr holl opsiynau ymarferol trwy’r ymgynghoriad cyn penderfynu p’un a fydd unrhyw newid i wasanaethau.

Trafodwyd hyn ar adeg yr achosion cyfreithiol blaenorol ac mae’n briodol cael ymgynghoriad.

Rydym yn cydnabod yn llwyr bod hwn yn fater cymhleth a sensitif i’r holl gymunedau a’n staff y gallai fod effaith o bosibl, os cytunir ar newid.  Rydym yn gwrando ar farn pobl cyn penderfynu a byddem yn annog pawb i ddweud eu dweud ar y materion anodd y mae angen i ni fynd i’r afael â nhw.


Nid yw’r holl dystiolaeth berthnasol wedi’i chymeradwyo’n derfynol eto, er enghraifft, yr Asesiad o Effaith ar Iechyd. Sut gallwn wneud penderfyniadau gwybodus heb hwn?

Mae’n bwysig bod yr Asesiad o Effaith ar Iechyd a darnau eraill o waith fel yr Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb yn cael eu cynnal ochr yn ochr â’r ymgynghoriad fel bod modd i ni weithio gyda chymunedau a’r rhai y gallai fod effaith arnynt i ddeall yr effeithiau yn ogystal â chael eu hadborth. Caiff yr adroddiad yr Asesiad o Effaith ar Iechyd ei gyhoeddi cyn i’r Bwrdd wneud penderfyniad.